Đô thị

Hà Nội nói gì về đề nghị phân cấp xác định chỉ giới đường đỏ?

Hà Nội nói gì về đề nghị phân cấp xác định chỉ giới đường đỏ?

Doãn Thành Doãn Thành - 07:02, 26/12/2022

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc TP phân cấp cho cấp huyện xác định chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn cấp huyện.

Theo đó, đối với khu vực phát triển đô thị, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn TP Hà Nội đã được UBND TP ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, các khu vực đã có quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ tuyến đường đã được duyệt, UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt cho các tổ chức, cá nhân.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập, cung cấp chỉ giới đường đỏ cho các chủ đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận trong quá trình lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

Đối với khu vực ngoài phát triển đô thị đã có quy hoạch chi tiết, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị cung cấp chỉ giới đường đỏ cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 2832/2019/QĐ- UBND của UBND TP.

Khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, hiện tại trên địa bàn TP chưa có quy định cụ thể về cơ quan lập, cung cấp chỉ giới đường đỏ cho tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nên liên hệ với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (là đơn vị có kinh nghiệm) để lập, cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn đường bộ làm cơ sở nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, việc thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ đồng thời trong quá trình thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang hoàn thiện để trình UBND TP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND. Theo đó sẽ theo hướng phân cấp mạnh thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ cho UBND các huyện theo địa bàn quản lý.

Đối với nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của UBND TP quy định: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP gồm: UBND cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của TP, thì UBND cấp huyện được phép giao cho đơn vị trực thuộc trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cụ thể.

Về thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo khoản 1 Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định: UBND TP ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND TP.

Ngày 1/8/2018, UBND TP có Thông báo số 884/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP về thủ tục đầu tư các dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Trong đó, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền vào ngân sách đối với các ô đất nhỏ lẻ xen kẹt hay khu đất mà UBND quận, huyện, thị xã đề xuất thì giao cho UBND quận, huyện, thị xã thực hiện.

Nguồn: Kinh tế& Đô thị

Ý kiến của bạn