Xây dựng & Đời sống

Hà Nội rà soát các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định cho thuê

Hà Nội rà soát các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định cho thuê

Trà Vinh Trà Vinh - 07:03, 25/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê của người sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, Cục Thuế TP thực hiện rà soát các trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất (chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất) đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh (đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế đang theo dõi và quản lý thu tiền thuê đất) để hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất liên hệ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Đối với trường hợp người sử dụng đất chây ì, chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ về đất đối với các điểm đất thuê chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất trên địa bàn.

Thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã và Cục Thuế TP Hà Nội để phối hợp triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê của người sử dụng đất.

Liên quan đến hướng dẫn cơ quan cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo Phòng Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đề nghị của cơ quan thuế, cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất trên địa bàn, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

 

 

Ý kiến của bạn