Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa theo quy định

09:34 27/04/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chỉnh tách thửa đất, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2869/STNMT - ĐKTKĐĐ về việc bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT - ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022 có nội dung đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, việc bãi bỏ này thực hiện theo văn bản Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và một số văn bản chỉ đạo của TP Hà Nội.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chỉnh tách thửa đất, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, ngày 22/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội ban hành Văn số 1685/STNMT - ĐKTKĐĐ về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa.

Trong đó, có nội dung, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Theo Bộ Tư pháp, tách thửa là quyền của người sử dụng đất khi áp dụng đầy đủ các điều kiện và được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng cho rằng, văn bản nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường là văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật, nên việc ban hành văn bản này là hành vi bị nghiêm cấm. 

Do đó, để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc tự kiểm tra, xử lý Văn bản Văn số 1685/STNMT - ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022 theo quy định.

 
Bình luận