Hải Dương yêu cầu đẩy mạnh việc xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

15:52 26/05/2023
Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đề nghị, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, thống kê, lập, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo đúng quy định.

Sở TN&MT tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu đẩy mạnh việc quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Theo đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Sở TN&MT nhận thấy đến nay việc triển khai thực hiện quản lý, xử lý các thửa đất nhỏ hẹp vẫn chưa đảm bảo đúng các quy định.

Cụ thể, nhiều địa phương còn đang lúng túng, đặc biệt sau khi có chỉ đạo không xử lý đất dôi dư, xen kẹt theo hướng dẫn và việc xử lý phần diện tích đã đo đạc vào thửa đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, để quản lý, xử lý có hiệu quả, đúng quy định đối với thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đề nghị, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, thống kê, lập, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo đúng quy định.

Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc sử dụng đối với phần diện tích đất công (đất nhỏ hẹp) do Nhà nước quản lý; đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm căn cứ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân mà thuộc trường hợp các thửa đất xác định là đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định. 

Đối với trường hợp đã đo đạc vào thửa đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại khoản 3, 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND, việc xử lý đối với trường hợp này (đủ điều kiện công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia, đình, cá nhân đối với phần diện tích đã bị đo đạc gộp vào thửa đất hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân đó) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trường hợp không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất mới thống kê, xử lý theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương còn yêu cầu Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và các kế hoạch sử dụng đất bổ sung hoặc của năm tiếp theo do cấp huyện đề nghị nhằm kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý phù hợp khi các thửa đất đó chưa thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Cùng đó, Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo và quán triệt các Chi nhánh trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định nêu trên khi thẩm định hồ sơ cấp, công nhận quyền sử dụng đất mà có các diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Bình luận