Thị trường

Hải Phòng kiểm soát việc xét duyệt đối tượng mua NƠXH

Hải Phòng kiểm soát việc xét duyệt đối tượng mua NƠXH

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 26/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư dự án NƠXH trên địa bàn thành phố, kiểm soát đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH bảo đảm theo quy định, đồng thời thực hiện việc bán, cho thuê NƠXH đúng quy định.

UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở, ngành đề nghị hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác định đối tượng được hỗ trợ về NƠXH.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối trong việc quản lý NƠXH, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trọng việc xác định đối tượng được hỗ trợ về NƠXH.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mặt khác, phối hợp với UBND các quận, huyện, cơ quan thuế tại địa phương để kiểm tra thông tin trong trường hợp cần thiết. Thực hiện cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH lên Cổng thông tin của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, công bố công khai danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua NƠXH (sau khi đã ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH với chủ đầu tư).

UBND TP Hải phòng giao Thành phố chỉ đạo Công an cấp huyện, xã, đơn vị được giao nhiệm vụ xác nhận thông tin về cư trú của đối tượng đăng ký mua NƠXH theo quy định của Luật Cư trú. Nội dung xác nhận đầy đủ thông tin theo đề nghị của người dân để làm cơ sở đăng ký mua NƠXH.

Ảnh minh họa: ITN.

Mặt khác, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện xác nhận về đối tượng và điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp theo các mẫu giấy tờ được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối với Sở TN&MT, UBND TP Hải Phòng giao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố thực hiện tra, xác minh và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố của các đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Đáng chú ý, văn bản của UBND TP Hải Phòng nêu rõ, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp xác nhận đối tượng và điều kiện cho các đối tượng đăng ký mua NƠXH theo quy định.

Hướng dẫn, giám sát UBND cấp xã thực hiện: xác nhận về đối tượng và điều kiện cho các đối tượng đăng ký mua NƠXH theo biểu mẫu quy định và niêm yết công khai thông tin của cán bộ, lãnh đạo UBND cấp xã được giao nhiệm vụ xác minh tại bộ phận một cửa để người dân liên hệ khi đến làm việc.

“Đối với các chủ đầu tư dự án NƠXH trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm soát đối tượng mua, thuê, thuê mua, việc bán, cho thuê NƠXH bảo đảm theo quy định.

Hướng dẫn đối tượng đăng ký mua NƠXH thực hiện xác nhận các điều kiện, hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua NƠXH theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua NƠXH được hỗ trợ nhiều lần hoặc đã có nhà ở, đất ở; đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở; có phát sinh nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương” - Văn bản của UBND TP Hải Phòng cho biết.

Theo UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố và pháp luật trong việc xác nhận, xét duyệt cho đối tượng đủ điều kiện mua NƠXH trên địa bàn quản lý.

Trong giai đoạn 2021-2030, TP Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng khoảng 33,5 nghìn căn NƠXH có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân, người lao động trong KCN.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 6/2023, trong số các dự án NƠXH được khởi công trên cả nước, TP Hải Phòng là địa phương có nhiều dự án NƠXH được khởi công nhất bao gồm 4 dự án với 6,7 nghìn căn. Bên cạnh đó, tính đến tháng 6/2023, về nhà ở cho công nhân, TP Hải Phòng có 1 dự án được khởi công.

 

Ý kiến của bạn