hành vi gây ô nhiễm môi trường

  • Xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường

    Xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường

    Bố trí nguồn lực, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.