Hỗ trợ VLXD cho các công trình công cộng của cộng đồng dân cư

07:00 29/05/2024
VLXD cho các công trình công cộng, như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn… là một trong những nội dung được ưu tiên hỗ trợ theo Nghị định mới về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.  

Theo Nghị định, nội dung hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau: Hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, giống cây trồng, giống vật nuôi; thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ. VLXD cho các công trình công cộng của cộng đồng dân cư như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn, nhà văn hóa và các công trình khác.

Để nhận hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ cần có điều kiện: Cộng đồng dân cư có quá trình bảo vệ rừng tốt, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trong công tác bảo vệ rừng.  Bên cạnh đó, có kế hoạch, dự toán được duyệt; có cam kết bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng đặc dụng. Đồng thời không trùng lặp nội dung hỗ trợ với dự án được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định nêu rõ trình tự thực hiện hỗ trợ gồm các bước: Lập kế hoạch, dự toán và phê duyệt kinh phí hỗ trợ; Thực hiện hỗ trợ; Nghiệm thu, giám sát thực hiện hỗ trợ.

Trong đó nội dung nghiệm thu đối với hỗ trợ VLXD các công trình công cộng thôn: Thực hiện nghiệm thu số lượng, khối lượng vật tư hỗ trợ theo kế hoạch, dự toán. Riêng đối với các công trình đồng hỗ trợ, bổ sung ký xác nhận vật liệu của ban quản lý dự án công trình.

Đối với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm: Thực hiện nghiệm thu theo kế hoạch, dự toán hỗ trợ.

Đối với hỗ trợ giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông, lâm sản quy mô nhỏ: Nghiệm thu theo kế hoạch, dự toán hỗ trợ và theo hóa đơn hoặc biên nhận (trong trường hợp không có hóa đơn) và danh sách ký nhận của các hộ gia đình, cá nhân hay tổ hợp tác (nếu có).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2024.

Bình luận