ISSN 2734-9888

Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp cho các công ty xây dựng tại Việt Nam

Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp cho các công ty xây dựng tại Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong nghiên cứu này tác giả đánh giá tổng quan các nghiên cứu về đấu thầu cạnh tranh và phân tích kinh nghiệm của các công ty trong nước và trên thế giới và các qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất các định hướng việc hoàn thiện công tác đấu thầu đối với các nhà thầu xây lắp.

Ý kiến của bạn