Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp cho các công ty xây dựng tại Việt Nam

Trong nghiên cứu này tác giả đánh giá tổng quan các nghiên cứu về đấu thầu cạnh tranh và phân tích kinh nghiệm của các công ty trong nước và trên thế giới và các qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất các định hướng việc hoàn thiện công tác đấu thầu đối với các nhà thầu xây lắp.

Bình luận