Hoàn thiện quy hoạch để thu hút đầu tư

10:01 26/07/2023
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, hoàn thiện công tác quy hoạch chính là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện của tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 31/3/2023. Trong đó, quy mô lập quy hoạch được điều chỉnh từ lập quy hoạch 03 vùng liên huyện sang lập 07 vùng huyện có tính kết nối về hạ tầng, giao thông, không gian du lịch và các khu chức năng ngoài đô thị của 03 vùng liên huyện. Tổng giá trị lập quy hoạch là được điều chỉnh từ 19,5 tỷ đồng lên 21,36 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp kinh tế là 9,0 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư công là 12,36 tỷ đồng.

Về quy hoạch đô thị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 09 đô thị, trong đó có thành phố Bắc Kạn là đô thị loại III, 07 thị trấn và 01 trung tâm xã là đô thị loại V. Hiện tại có 01 đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021-2030 là thị trấn Yến Lạc (Na Rì); 03 đô thị đang tổ chức lập đồ án quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021 - 2030 gồm thị trấn Bằng Lũng, thị trấn Phủ Thông và trung tâm xã Bộc Bố; 02 đô thị đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là thị trấn Chợ Rã và thị trấn Đồng Tâm; 02 đô thị đang lập nhiệm vụ quy hoạch (thành phố Bắc Kạn, thị trấn Nà Phặc).Tổng kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh là 44,317 tỷ đồng.

Cùng với đó tỉnh thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Kạn dự kiến có 10 quy hoạch phân khu xây dựng tại các khu vực dự kiến phát triển đô thị, với diện tích khoảng 5.360ha, tổng kinh phí lập quy hoạch khoảng 23,609 tỷ đồng. Đối với việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã và đang triển khai lập, phê duyệt được 14 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tại các đô thị, với tổng diện tích lập quy hoạch là 363,43ha. Trong đó, có 04 đồ án quy hoạch chi tiết đã và đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch, còn lại 10 đồ án quy hoạch chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Về quy hoạch chung xây dựng xã, toàn tỉnh hiện nay có 95 xã. Trong đó, thành phố có 02 xã, huyện Chợ Mới có 13 xã, Chợ Đồn có 19 xã, Bạch Thông có 13 xã, Ba Bể có 14 xã, Ngân Sơn có 08 xã, Pác Nặm có 10 xã và Na Rì có 16 xã. Trong đó, số xã nằm trong quy hoạch chung xây dựng đô thị gồm 02 xã là Nông Thượng, Dương Quang (TP. Bắc Kạn); số xã đã phê duyệt quy hoạch là 10 xã; số xã đang tổ chức lập quy hoạch là 52 xã; số xã dự kiến tổ chức lập quy hoạch là 31 xã. Tổng kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng các xã khoảng 46,75 tỷ đồng. Cùng với đó tỉnh đã triển khai lập quy hoạch các khu chức năng...

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc (Na Rì), giai đoạn 2021 - 2030.

Thu hút đầu tư quy hoạch phải đi trước

Bên cạnh những thuận lợi cũng cho thấy những khó khăn trong quá trình xây dựng quy hoạch hiện nay đó là các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn trước được lập khi chưa có quy hoạch cấp trên như quy hoạch vùng tỉnh (nay là quy hoạch tỉnh), vùng huyện, do đó việc xác định tầm nhìn còn ngắn hạn, định hướng và dự báo các quy hoạch chưa bám sát với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả sử dụng đất, phải điều chỉnh cục bộ khi triển khai lập quy hoạch cấp dưới và thực hiện các dự án đầu tư...

    Năm 2022, UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ các xã chưa thực hiện và chưa có kinh phí lập Quy hoạch chung xây dựng xã, mỗi xã 250 triệu đồng để thực hiện lập quy hoạch (không hỗ trợ kinh phí đưa mốc giới ra thực địa). Tại Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 UBND tỉnh đã hỗ trợ 8,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2023 - 2024 nhu cầu hỗ trợ kinh phí để các địa phương lập quy hoạch chung là 8,25 tỷ đồng.

Do đó, để hoàn thiện công tác quy hoạch làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư cũng như kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Tỉnh Bắc Kạn xác định rõ trong thời gian từ năm 2023-2025, công tác lập quy hoạch cần thực hiện một số công việc đó là: Lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở triển khai lập quy hoạch chung, tập trung xây dựng tại thành phố Bắc Kạn; lập quy hoạch chung một số khu vực tại các đô thị còn lại theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt. Lập quy hoạch chung một số điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch chung xây dựng các xã được phê duyệt.

Triển khai lập quy hoạch chung xây dựng 02 Khu đô thị mới là đô thị Sáu Hai, huyện Chợ Mới và đô thị Khang Ninh, huyện Ba Bể. Tổng kinh phí thực hiện lập quy hoạch giai đoạn 2023 - 2025 trên 158 tỷ đồng (chưa tính giá trị đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa). Trong đó, lập quy hoạch chung xây dựng 02 đô thị mới khoảng 12 tỷ đồng; lập quy hoạch phân khu đô thị khoảng 17 tỷ đồng, lập quy hoạch chung đô thị trên 41 tỷ đồng; lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khoảng 40 tỷ đồng và lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu chức năng hơn 42 tỷ đồng...

Tỉnh Bắc Kạn đưa ra một số giải pháp trong triển khai thực hiện công tác quy hoạch như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, cắm mốc giới các quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã; quy hoạch các khu chức năng trong năm 2023, làm cơ sở triển khai các quy hoạch cấp dưới vào năm 2024 -2025 để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, giao cho cơ quan chuyên môn xem xét cân đối nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện. Các địa phương căn cứ vào các quy hoạch cấp trên, khẩn trương lập danh mục, kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện lập các quy hoạch do mình tổ chức lập, phê duyệt; báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

Nguồn:baobackan.com.vn

Bình luận