Thông báo

Học ngành nào thì được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng?

Học ngành nào thì được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng?

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 11/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ.

Ông Lê Quang Huy hỏi, chuyên môn được đào tạo là kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi), đã công tác hơn 15 năm về lập hồ sơ quy hoạch thoát nước, được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch liên quan đến lĩnh vực thoát nước, thì có được cấp chứng chỉ hành nghề lập thiết kế quy hoạch xây dựng (thoát nước) hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ - CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

"Điều 67. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

… 2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông".

 

Ý kiến của bạn