Hỏi- Đáp

Có được chi thu nhập tăng thêm từ nguồn chi phí quản lý dự án?

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc thành lập ban quản lý dự án của Phòng Quản lý đô thị bảo đảm đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC.