Pháp luật xây dựng

Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng

Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:11, 09/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSuất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để tính toán, xác định nghĩa vụ tài chính đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư được quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 3 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án (theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Ý kiến của bạn