Xây dựng & Đời sống

Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện

Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:05, 03/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư được hướng dẫn tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa đối với bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh/thành phố.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ các quy định nêu tại mục 1 trên đây, căn cứ yêu cầu cụ thể của các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa của thành phố Hà Nội (Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Thận Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội…) để lựa chọn phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp quy định.

Trường hợp sử dụng suất vốn đầu tư tại Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022, căn cứ thuyết minh hướng dẫn sử dụng kèm theo Quyết định số 610/QĐ-BXD, các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng để thực hiện điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về mặt bằng giá thị trường phù hợp với địa điểm xây dựng, bổ sung chi phí cần thiết khác của dự án, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng và tiết kiệm, hiệu quả.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (do Bộ Xây dựng công bố hàng năm) được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế công bố tại Bảng 13 Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 tính toán theo các quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 “Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 9212:2012 “Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế”, QCVN 06:2012/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định khác có liên quan.

 

 

Ý kiến của bạn