Hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp lại

08:28 20/04/2023
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, bảo đảm quy định pháp luật.

Công văn số 2670/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Thời gian vừa qua, một số vụ việc cụ thể đã phát sinh cách hiểu không thống nhất về một số quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, như Quy định tại Điều 5 để xác định việc sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại và không thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại; quy định tại khoản 3 Điều 4 để xác định nội dung cần trình Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg và các quy định pháp luật hiện hành, để thực hiện thống nhất Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg trong tháng 4/2023, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty mẹ, Người đại diện phần vốn nhà nước trong mô hình công ty mẹ - công ty con, Điều 5 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg nêu rõ: Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gồm nội dung sắp xếp doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định sau:

Công ty mẹ nắm giữ tỷ lệ vốn tương ứng với tỷ lệ vốn Nhà nước tại các ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại đối với các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ hoạt động trong ngành, lĩnh vực này.

Công ty mẹ quyết định nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ không thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại theo một trong các nguyên tắc: có ngành, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có liên quan phục vụ trực tiếp ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty mẹ; hoạt động kinh doanh hiệu quả và có vai trò quan trọng hoặc quy mô cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong mô hình công ty mẹ-công ty con.

Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu về phương án sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại điểm a, b khoản 1.

Bình luận