Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình

07:00 27/03/2024
Dự án đầu tư xây dựng công trình “Lắp máy biến áp 500 kV thứ 2 và máy biến áp 220 kV Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đức Hòa và đấu nối” đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt ngày 09/7/2021.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn về giấy phép xây dựng liên quan đến công trình lắp máy biến áp và đấu nối của Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình “Lắp máy biến áp 500 kV thứ 2 và máy biến áp 220 kV Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đức Hòa và đấu nối” đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-EVNNPT ngày 09/7/2021 và được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) thông báo thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại văn bản số 2460/ĐL-KH&QH ngày 07/12/2022.

Căn cứ các thông tin nêu trên và nội dung văn bản số 628/SXD-HTĐT, công trình nêu trên thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An nghiên cứu hồ sơ pháp lý của dự án để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tuân thủ về điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 5 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp, công trình nêu trên không đáp ứng điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Bình luận