Thị trường

Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng

Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng

Thu Thảo Thu Thảo - 07:00, 18/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng, phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố.

Liên quan đến vấn đề công bố đơn giá vật liệu xây dựng, ngày 5/5 Bộ Xây dựng đã có công văn 1724/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng.

Theo đó, tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định nguyên tắc xác định giá vật liệu xây dựng, theo đó giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng, phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố.

Theo Bộ Xây dựng, danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.

Do đó, pháp luật hiện hành chỉ quy định nguyên tắc quản lý giá vật liệu xây dựng để công bố, không quy định Sở Xây dựng các địa phương phải công bố các chi phí cấu thành nên giá vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, giá trong công bố giá cần nêu và hướng dẫn đầy đủ các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, phạm vi cung cấp, thuế, vận chuyển…để các chủ thể có cơ sở áp dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với trường hợp giá vật liệu xây dựng do các đơn vị cung cấp cao hơn mặt bằng giá thị trường như nêu tại văn bản số 502/SXD-QLXD thì Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát thông tin giá thị trường đảm bảo công bố giá kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường tránh tình trạng đầu cơ, thổi giá.

Ý kiến của bạn