Hỏi- Đáp

Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng

Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:01, 28/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá của hợp đồng có hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định của  Công ty CP tập đoàn Đèo Cả, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 477/2023/DCG, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định, hồ sơ mời thầu không quy định chi tiết chỉ tiêu thuốc nổ trên 1 m3 đá.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu trong văn bản số 477/2023/DCG thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện theo quy định tại Điều 19.

Các tài liệu chủ yếu của hồ sơ thanh toán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP không yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ liên quan vật liệu đầu vào (trừ trường hợp nội dung hợp đồng có quy định khác).

Ý kiến của bạn