Hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

14:11 16/04/2022
Chi phí quản lý dự án đối với dự án án có cấu phần xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời đơn vị này.

Theo Bộ Xây dựng, chi phí quản lý dự án đối với dự án án có cấu phần xây dựng quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Đối với ban quản lý dự án chuyên ngành thành lập theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án theo định mức tại Bảng 1.1, mục 1, chương I, phần II, phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD (hệ số 1,0).

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho rằng, đối với trường hợp dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 thì thực hiện theo Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

 

Bình luận