Hướng dẫn kỹ thuật cho công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời

08:00 01/10/2022
Bộ Xây dựng đã phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. EVN có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư về công tác an toàn công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục an toàn công trình xây dựng các hệ thống điện mặt trời mái nhà được thực hiện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật xây dựng quy định đầy đủ về quản lý an toàn công trình xây dựng, bao gồm các nội dung về trình tự, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm đánh giá an toàn công trình.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, các chủ thể tham gia quá trình phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, trong đó bao gồm chủ đầu tư, các nhà thầu và các tổ chức, cá nhân khác chịu trách nhiệm về an toàn công trình xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (HDKTXD:2020).

Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) căn cứ quy định và các hướng dẫn nêu trên có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện về công tác an toàn công trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Về các nội dung khác liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, nếu có các vướng mắc, EVN liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận