Xây dựng & Đời sống

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch KCN Sông Lô I

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch KCN Sông Lô I

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 30/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp (KCN) Sông Lô I là phù hợp với các quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn áp dụng quy định chuyển tiếp để lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) KCN Sông Lô I (tỉnh Vĩnh Phúc), của Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Sông Lô, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, KCN Sông Lô I đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 1582/TTg-KTN ngày 03/9/2009 và văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 21; Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, trong đó quy định về căn cứ lập QHCT đô thị:

“1. Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt; 2. Nhiệm vụ QHCT xây dựng đã được duyệt." và Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 44/2015/NĐCP ngày 06/5/20215 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, trong đó quy định về điều khoản chuyển tiếp:

“Các đồ án quy hoạch xây dựng mà nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì việc lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 /01/ 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng”.

Như vậy, việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Nhiệm vụ QHCT 1/500 KCN Sông Lô I (quy mô 182,5 ha) tại quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 và đồ án QHCT 1/500 trên tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 là phù hợp với các quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện.

Ý kiến của bạn