Hỏi- Đáp

Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc về chỉ số giá xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc về chỉ số giá xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 26/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThẩm quyền cho ý kiến đối với chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được xác định thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn các nội dung vướng mắc về chỉ số giá xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, thẩm quyền cho ý kiến đối với chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được chủ đầu tư tổ chức xác định thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc xác định chỉ số giá xây dựng đối với công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thực hiện theo khoản 4 Mục II Phụ lục II Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng, trong đó bao gồm nội dung hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Việc xác định chỉ số giá nhiên liệu được thực hiện theo quy định tại điểm 5.1 Mục I Phụ lục II Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

Ý kiến của bạn