Hướng dẫn phân cấp công trình cải tạo, sửa chữa

07:00 24/02/2023
Phân cấp công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Một công trình xây mới được phân cấp công trình cấp II, hiện đơn vị của ông Trần Đình Hoàn (Thái Bình) chuẩn bị thực hiện cải tạo, sửa chữa các hạng mục nhỏ lẻ trong công trình (sửa chữa, ốp lát lại tường, nền các phòng vệ sinh; thay cửa đi, cửa sổ các phòng vệ sinh; thay lại đường cấp thoát nước phòng vệ sinh).

Các công việc trên không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và quy mô. Ông Hoàn hỏi, đơn vị tư vấn thiết kế phân bổ công việc cải tạo trên theo cấp công trình là cấp III có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại Khoản 1 Điều này, như mô tả tại nội dung hỏi của ông Trần Đình Hoàn bao gồm, "sửa chữa, ốp lát lại tường nền các phòng vệ sinh; thay thế cửa đi, cửa sổ các phòng vệ sinh; thay lại đường cấp thoát nước các phòng vệ sinh" thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi. Cụ thể, trong trường hợp này là công trình cấp II.

 

Bình luận