Pháp luật xây dựng

Hướng dẫn thí điểm xây nhà đỗ xe cao tầng sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động

Hướng dẫn thí điểm xây nhà đỗ xe cao tầng sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 20/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrường hợp công trình Nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn TP.HCM được UBND TP.HCM xác định là công trình tạm thì phải tuân thủ các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

Liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn TP.HCM, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của UBND TP.HCM tại văn bản số 479/UBND-ĐT ngày 15/02/2023, hiện trạng hệ thống bến bãi đỗ xe của Thành phố chưa được đầu tư theo quy hoạch.

Do vậy, UBND TP.HCM có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hệ thống bến bãi đỗ xe của thành phố; khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi đỗ xe theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng giao thông của thành phố theo đúng quy định.

Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND TP.HCM quyết định theo thẩm quyền về việc xác định công trình tạm có mục đích và thời hạn cụ thể theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đồng thời, trước khi xác định là công trình tạm thì UBND TP.HCM cần lưu ý đánh giá tác động của việc đầu tư xây dựng công trình tạm này đến việc thu hút đầu tư xây dựng bến bãi đỗ xe thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt hay ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng các công trình lân cận theo quy hoạch, đảm bảo an toàn trật tự giao thông khu vực.

Trường hợp công trình Nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn TP.HCM được UBND TP.HCM xác định là công trình tạm thì phải tuân thủ các quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Theo đó, UBND TP.HCM có trách nhiệm chấp thuận địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình.

Về thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị UBND TP.HCM căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công để triển khai thực hiện hoặc lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp cần thiết.

Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm.

Trường hợp công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định.

Trong trường hợp này, công trình tạm phải được phá dỡ khi hết thời hạn tồn tại của công trình đã được xác định ban đầu.

Ngoài ra, các công trình Nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Công trình tạm được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ý kiến của bạn