Hướng dẫn xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm

07:00 30/11/2022
Việc xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian ngừng chờ của thiết bị đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đề nghị hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm trong quá trình thi công gói thầu G ”Xây dựng hệ thống công bao” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn II (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án và các quy định của pháp luật khác có liên quan tương ứng với thời điểm thực hiện dự án, nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định về chuyển tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với việc áp dụng định mức của Nhật Bản về khoan kích ngầm như nêu tại Văn bản số 4046/BQLDAGT-KHĐT, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM nghiên cứu các quy định của pháp luật áp dụng cho dự án và quy định của điều ước quốc tế; thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện, tuân thủ quy định pháp luật.

Việc xác định chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở các chi phí phát sinh trong khoảng thời gian ngừng chờ của thiết bị đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí.

Việc xác định, thanh toán chi phí chờ của thiết bị khoan kích ngầm theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án.

Bình luận