Infographic

Inforgraphic: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu

Inforgraphic: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu

07:28, 14/05/2022

Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Nghị quyết 15-NQ/TƯ phấn đấu đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.   

Nguồn: TTXVN 

Từ khóa xây dựng hà nội
Ý kiến của bạn