Tài chính- đầu tư

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đến năm 2050

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đến năm 2050

Lê Thư Lê Thư - 09:05, 29/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự kiến nhu cầu đất cho phát triển cơ sở và kết cấu hạ tầng ngành năng lượng khoảng 93,54-97,24 nghìn ha trong giai đoạn 2021-2030 và định hướng khoảng 171,41-196,76 nghìn ha cho giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/7/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo dừng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các nghị quyết, chương trình hành động, các quy hoạch ngành và Kế hoạch thực hiện các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt; không hợp thức hóa các sai phạm đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư; đảm bảo phát triển tối ưu tổng thể các yếu tố khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với không gian và lợi thế so sánh của các vùng, địa phương…

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo từng giai đoạn.

Kế hoạch cũng dự kiến nhu cầu đất cho phát triển cơ sở và kết cấu hạ tầng ngành năng lượng khoảng 93,54-97,24 nghìn ha trong giai đoạn 2021-2030 và định hướng khoảng 171,41-196,76 nghìn ha cho giai đoạn 2031-2050. Diện tích mặt biển cho các công trình ngoài khơi đến năm 2030 ước tính khoảng 334.800 ha, đến năm 2050 khoảng hơn 1,3-1,7 triệu ha.

Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án ngành năng lượng được xác định sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành năng lượng toàn giai đoạn 2021-2030 khoảng 4.133-4.808 nghìn tỷ đồng.

Phân kỳ đầu tư các giai đoạn như sau: Giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.640 - 1.887 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.493-2.921 nghìn tỷ đồng

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn quy định các đề án về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Ý kiến của bạn