Pháp luật xây dựng

Kéo dài thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Kéo dài thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Kiều Dung Kiều Dung - 11:49, 25/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong đó có nội dung liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập trong quyết định này là liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, trong Chiến lược tài chính đến năm 2030 có một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu ngân sách đối với đất đai, tài sản, tài nguyên; Có cơ chế phù hợp để khai thác nguồn lực từ đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Xây dựng chính sách quản lý thuế gắn với công tác quản lý nhà và đất đai của các bộ, ngành có liên quan.

Nghiên cứu điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế tài nguyên, đảm bảo chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, chiến lược này còn định hướng nghiên cứu xây dựng mức thuế suất hợp lý, bảo đảm tính công bằng, trung lập của hệ thống chính sách thuế.

Tăng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu.

 

Ý kiến của bạn