Khắc phục nội dung mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

10:04 13/03/2024
Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm tiếp thu, khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập theo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và xem xét, xử lý kết quả rà soát.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống VBQPPL vừa ký Quyết định số 34/QĐ-TCT ngày 12/3/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác để thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống VBQPPL.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác về rà soát hệ thống VBQPPL.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống VBQPPL.

Theo Kế hoạch, các cơ quan chức năng liên quan được phân công thực hiện một số nhiệm vụ: Tổ chức tổng kết hoạt động rà soát hệ thống VBQPPL thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15; tiếp thu, khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập theo kết quả rà soát hệ thống VBQPPL và xem xét, xử lý kết quả rà soát.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống VBQPPL.

Bình luận