Chỉ đạo điều hành

Khẩn trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Khẩn trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Lê Thư Lê Thư - 10:44, 13/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ, đồng thuận, hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, tại Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ, đồng thuận, hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2023, tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin, hiện có 56 tỉnh, thành đã chuyển phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; còn lại, sau khi rà soát, một số tỉnh không nằm trong diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  

Tuy nhiên đến thời điểm này, khi các địa phương triển khai thực hiện Kết luận 48 và Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì một số nơi có tâm lý chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, đối với 56/56 địa phương, hiện chỉ 50% địa phương đảm bảo được việc sắp xếp; còn lại cần căn cứ theo 4 tiêu chí đặc thù để đưa vào cơ chế đặc thù nên các địa phương không sắp xếp.

Cùng với nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính, tại Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Quyết liệt đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và danh mục chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31/3/2024, bảo đảm tiến độ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Ý kiến của bạn