Nông thôn

Khánh Hòa rà soát, đánh giá thực trạng kiến trúc nông thôn

Khánh Hòa rà soát, đánh giá thực trạng kiến trúc nông thôn

Thảo Lê Thảo Lê - 20:13, 23/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn giai đoạn 2011-2021.

Trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp về quy hoạch, kiến trúc nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 14/12.

Trước đó, theo Bộ Xây dựng, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến công tác quy hoạch kiến trúc nông thôn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Do đó, việc tăng cường quản lý, kiểm soát quy hoạch sử dụng đất, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn trong 10 năm qua và đề xuất, kiến nghị giải pháp về quy hoạch, kiến trúc nông thôn trong giai đoạn tới để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn