khcn xây dựng

  • Khoa học và công nghệ xây dựng hướng tới phát triển bền vững

    Khoa học và công nghệ xây dựng hướng tới phát triển bền vững

    Khoa học và công nghệ xây dựng đã, đang đóng góp tích cực vào thành tựu của nhân loại và khẳng định vai trò là một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển ngành kinh tế của nhiều quốc gia. Tăng cường trao đổi, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững là nội dung chính của Hội nghị khoa học quốc tế diễn ra tại IBST.