Hỏi- Đáp

Khi nào cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

Khi nào cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

Khải An Khải An - 07:00, 21/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với trường hợp dự án cần điều chỉnh các nội dung chủ yếu tại chủ trương đầu tư dự án bao gồm: Quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian... phải thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Bà Nguyễn Thị Yến (Bắc Ninh) đang quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước của tỉnh thuộc chương trình đầu tư công trung hạn, là dự án nhóm B. Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án là hết ngày 31/12/2022.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành theo đúng các nội dung được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, các thủ tục quyết toán công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành với các cơ quan chức năng chưa thực hiện được do đã hết thời gian thực hiện dự án (dự án không điều chỉnh về mục tiêu, phạm vi, quy mô, không tăng tổng mức đầu tư).

Để bảo đảm dự án được quyết toán theo quy định, chủ đầu tư phải thực hiện gia hạn thời gian thực hiện dự án. Bà Yến hỏi, dự án trên có phải trình cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Đầu tư công, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án phải quyết định đầu tư chương trình, dự án đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp với khả năng cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản lý theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và kết quả thẩm định.

Do đó, đối với trường hợp dự án cần điều chỉnh các nội dung chủ yếu tại chủ trương đầu tư dự án (bao gồm quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện,…) phải thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ý kiến của bạn