Khoa học công nghệ

Quy ước đặt tên các gói thông tin theo ISO 19650

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Việc tổ chức và đặt tên các gói thông tin (Information Containers - ICs) đúng cách và phù hợp trong CDE không những sẽ giúp tạo ra sự đồng nhất, dễ sử dụng thông tin và tăng cường tính tương tác, khả năng truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.