Khoa học công nghệ

Phát triển nhà ở với quan điểm vừa là ngành kinh tế quan trọng, vừa là công cụ đảm bảo an sinh và công bằng xã hội

Thời gian tới, bên cạnh việc phát triển nhà ở về chất lượng, đáp ứng được mức sống ngày càng cao của người dân và phù hợp xu hướng phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển phù hợp với những thay đổi về nhu cầu nhà ở.