Khoa học công nghệ

Truyền thông trong dự án xây dựng sử dụng công nghệ BIM

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng BIM đóng vai trò quan trọng như một công cụ có giá trị để tăng cường sự hợp tác và truyền thông giữa các bên liên quan nhờ vào sự tham gia chặt chẽ của họ trong các giai đoạn từ thiết kế đến xây dựng.