Hỏi- Đáp

Khoảng cách an toàn của cơ sở xử lý chất thải rắn

Khoảng cách an toàn của cơ sở xử lý chất thải rắn

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 23/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định về khoảng cách an toàn môi trường của cơ sở xử lý chất thải rắn, theo đó các quy định trong Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc cải tạo di dời.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang về việc áp dụng quy định về khoảng cách an toàn theo QCVN 01: 2021/BXD. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại mục 2.12.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định về khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của cơ sở xử lý chất thải rắn.

Các quy định trong Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc cải tạo di dời: “Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mật độ cư trú cao phải quy hoạch cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung cấp tỉnh và áp dụng các công nghệ xử lý yêu cầu khoảng cách ly thấp. Trường hợp vẫn không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ATMT theo quy định cho phép áp dụng bổ sung các biên pháp xử lý môi trường tiên tiến để giảm khoảng cách ATMT, khi đó khoảng cách ATMT của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung cấp tỉnh được xác định thông qua công cụ đánh giá tác động môi trường”.

Trong nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định, 02 khu xử lý chất thải rắn phía Đông và phía Tây tiếp tục được xác định là 02 khu xử lý chất thải rắn chính của tỉnh Tiền Giang; trong đó khu xử lý chất thải rắn Long Chánh quy mô 10 ha thuộc khu xử lý chất thải rắn phía Đông.

Đối với câu hỏi của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang không nêu rõ việc dự án nhà máy xử lý rác Long Chánh, thị xã Gò Công cải tạo chỉ xử lý rác cũ tồn đọng đang lưu giữ trong phạm vi nhà máy hay tiếp tục nhận rác mới để xử lý.

Việc tiếp tục xử lý rác trong nhà máy cần đảm bảo các quy định theo Quy chuẩn QCVN 01: 2021/BXD và các quy định về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn cần bổ sung các giải pháp xử lý môi trường tiên tiến để giảm khoảng cách ATMT.

Ngoài đáp ứng các yêu cầu trên cần tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 80), Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 32) và các TCVN có liên quan như TCVN 6696: 2009 Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – yêu cầu chung về bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp UBND tỉnh Tiền Giang không có chủ trương đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn Long Chánh để phát triển đô thị, UBND tỉnh Tiền Giang cần nghiên cứu điều chỉnh trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang nội dung quy hoạch địa điểm xử lý chất thải rắn nhằm đảm bảo an ninh trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn trên địa bàn và báo cáo Hội đồng thẩm định xem xét.

Đồng thời, tổ chức triển khai đóng bãi chôn lấp Long Chánh tuân thủ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

Ý kiến của bạn