Xây dựng & Đời sống

Không bắt buộc chuyển mục đích sử dụng cả thửa đất

Không bắt buộc chuyển mục đích sử dụng cả thửa đất

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 22/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPháp luật đất đai không quy định việc chuyển đổi mục đích 1 phần diện tích của mảnh vườn hay bắt buộc phải chuyển đổi tất cả diện tích mảnh vườn nhưng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt.

Ông Trần Ngọc Hệ (Bắc Ninh) có mảnh vườn đã được cấp sổ đỏ năm 2004. Nay ông làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở. Ông Hệ hỏi, ông có thể chuyển đổi mục đích 1 phần mảnh vườn không hay bắt buộc phải chuyển đổi tất cả diện tích mảnh vườn?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Pháp luật đất đai không quy định việc chuyển đổi mục đích 1 phần diện tích của mảnh vườn hay bắt buộc phải chuyển đổi tất cả diện tích mảnh vườn nhưng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt.

Tuy nhiên thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và diện tích phần còn lại phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) và quy định của tỉnh Bắc Ninh.

 

Ý kiến của bạn