Không bắt buộc phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH tại dự án Đông Nam Đồng Văn

15:06 25/01/2022
Đó là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội (NƠXH) đối với dự án khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH đối với dự án Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho rằng, pháp luật về đô thị quy định việc xác định loại đô thị là căn cứ theo quyết định công nhận đô thị của Thủ tướng Chính phủ (đối với đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II) hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đối với đô thị loại III và loại IV) hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với đô thị loại V).

Bên cạnh đó, pháp luật về nhà ở chỉ quy định việc bắt buộc (kể từ thời điểm Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (viết tắt là Dự án) mà địa điểm thực hiện Dự án thuộc đô thị từ loại III trở lên (loại đô thị do cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị) mới phải dành 20% quỹ đất ở trong Dự án đó để đầu tư xây dựng NƠXH theo quy định của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Theo nội dung văn bản số 87/UBND-GTXD ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam thì khu vực Dự án Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn (tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang triển khai thuộc huyện Duy Tiên là đô thị loại IV (theo Quyết định số 1358/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV và thị xã Duy Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Duy Tiên (theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam).

Do đó, pháp luật về nhà ở hiện hành (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) không bắt buộc chủ đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi Dự án này để đầu tư xây dựng NƠXH.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tham khảo, nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

 

Bình luận