Không để chậm vốn cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

07:00 24/01/2024
Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia… Không để chậm hoặc thiếu vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ

Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 405/BTC-ĐT ngày 11/01/2024 đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Về phân bổ và nhập Tabmis vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ điểu kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo các tiêu chí tại Mẫu số 01/PB Nghị  định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ gửi Bộ Tài chính làm cơ sở thực hiện kiểm tra việc phân bổ và thanh toán kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quốc hội cho phép diều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN.

Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình), năm 2023, Quốc hội cho phép diều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định số vốn hoàn trả trong từng năm 2024, 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội, bảo đảm hết năm 2025 hoàn trả đủ kế hoạch cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã triển khai nhập Tabmis năm 2024 nhập từ cấp 0 xuống cấp 1 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm hoàn thành trước 31/12/2023. Đồng thời, đang triển khai nhập Tabmis năm 2024 nhập từ cấp 0 xuống cấp 4 cho các địa phương.

Đề nghị khẩn trương nhập dự toán trên hệ thống Tabmis bảo đảm thời hạn theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 để cơ quan tài chính có cơ sở phê duyệt, bảo đảm dự toán để giải ngân cho các dự án.

Không để thiếu vốn cho bồi thường

Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công trước ngày 31/12/2023. Trong đó, rà soát thật kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân.

Tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia, đường bộ cao tốc, đường liên kết vùng, đường ven biển và các dự án trọng điểm, tránh bó trí dàn trải, không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 của các Bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2023 sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng đối với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024.

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, phối hợp ngay với nhà thầu triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cả hệ thống chính trị địa phương cần vào cuộc, chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị thực hiện. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các Hội đồng bồi thường, GPMB khẩn trương kiểm đếm, đền bù để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Tăng cường công tác truyền thông, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân cùng thực hiện. Không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc thiếu vốn bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, BQLDA phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung. Trường hợp cần tăng mức tạm ứng vốn để đáp ứng nhu cầu cung ứng, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chỉ đạo sát sao, tập trung, đánh giá thường xuyên tỷ lệ giải ngân của từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án ODA, dự án có kế hoạch vốn được bố trí lớn.

Kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án đã quyết toán, đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, dự án có tiến độ giải ngân tốt…

Bình luận