Không thẩm duyệt thiết kế PCCC đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

11:30 19/06/2024
Nghị định vừa mới ban hành của Chính phủ về PCCC không quy định phải thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với đồ án quy hoạch xây dựng, hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp...

Không thẩm duyệt thiết kế PCCC đồ án quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trong đó, riêng đối với nội dung liên quan đến thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC (quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với việc lập đồ án quy hoạch.

Có 19 nhóm dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC… Ảnh minh họa. Nguồn: ITN.

Cụ thể, các đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC là: Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình.

Bỏ quy định phải thẩm duyệt PCCC đối với các đối tượng là đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, KKT, KCN, CCN, KCX, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.

Bổ sung đối tượng phải thẩm duyệt PCCC là phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn PCCC quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Về hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định, đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới, văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư; văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình; dự toán xây dựng công trình; hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định.

Trong đó, đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định, văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư; dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định.

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC: văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06); dự toán tổng mức đầu tư phương tiện; hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định.

Không thực hiện đối chiếu sự phù hợp của thiết kế

Về nội dung thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP bỏ quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về đối chiếu sự phù hợp của thiết kế với các quy định hiện hành theo: Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế công trình.

Về kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP bỏ nội dung quy định đối với đồ án quy hoạch, cơ quan Cảnh sát PCCC trả lời bằng văn bản góp ý về giải pháp PCCC.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định, đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình, hồ sơ thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ phương tiện.

Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc bản sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt cho cơ quan Công an đã thẩm duyệt để lưu trữ theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc thiết kế điều chỉnh hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan Công an trả lời bằng văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ phương tiện. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc bản sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt cho cơ quan Công an đã thẩm duyệt để lưu trữ theo quy định trước khi nhận văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Trường hợp cơ quan Công an không trả kết quả quy định tại khoản này thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư, chủ phương tiện trong thời hạn quy định tại khoản 10 Điều này.

Về thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình quy định tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ủy quyền.

Dự án Luật PCCC và CNCH do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 33, diễn ra sáng 14/5. UBTVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu, làm rõ phạm vi điều chỉnh, nhất là phần CNCH để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; Bổ sung các điều kiện, tiêu chí, nội dung quy hoạch về PCCC; Công tác phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu PCCC; Điều kiện kinh doanh PCCC bảo đảm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Rà soát các điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp… Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật PCCC và CNCH, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bình luận