Kiểm soát việc tận thu các sản phẩm từ hoạt động nạo vét luồng hàng hải

07:00 28/03/2024
Cần quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm (cát, sỏi, khoáng sản…) từ hoạt động nạo vét luồng hàng hải, tránh lạm dụng chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 26/3/2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ GTVT tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu tại cuộc họp, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng lưu ý phải rà soát kỹ việc phân cấp cho địa phương bảo đảm nguyên tắc thống nhất công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa Từ trung ương đến địa phương, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan; không để trống pháp lý hoặc làm gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa.

Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy định để khuyến khích, thu hút tối đa nguồn lực xã hội, các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện công tác nạo vét và công tác quản lý vận hành luồng hàng hải, đường thủy nội địa (doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về hiệu quả tài chính, kinh tế...), cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát về quy hoạch, kế hoạch, chuẩn tắc, thông số kỹ thuật luồng, công tác bảo đảm an toàn, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

Việc lựa chọn nhà đầu tư mục đích chính là thực hiện công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Do vậy, cần thiết phải quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm (cát, sỏi, khoáng sản…) từ hoạt động nạo vét để đảm bảo hiệu quả chung, tránh việc lạm dụng chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan.

Bộ GTVT nghiên cứu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để chỉnh lý, bổ sung quy định theo hướng vừa bảo đảm nguyên tắc áp dụng chung cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa nói chung và có quy định đặc thù đối với hoạt động nạo vét phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Bộ TN&MT về tuân thủ quy định nhận chìm chất nạo vét ở biển; yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước; quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với quy hoạch, bố trí khu vực nhận chìm ở biển, khu vực đổ chất nạo vét trên bờ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu ý kiến của Bộ KH&ĐT về tiêu chí, điều kiện để cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận cho tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện nạo vét luồng hàng hải công cộng, luồng đường thủy nội địa bằng nguồn vốn do doanh nghiệp tự huy động, trường hợp doanh nghiệp đề xuất thực hiện nạo vét luồng hàng hải công cộng cùng với đầu tư xây dựng cảng biển; quy định về việc sử dụng nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hoá từ 1.330 đến 1.612 triệu tấn (tăng khoảng 190 triệu tấn), hành khách từ 17,4 đến 18,8 triệu lượt (tăng 7,3-8,5 triệu lượt). Lượng hàng trung chuyển container quốc tế dự kiến khoảng 4,1 triệu TEU.

Đến năm 2050, năng lực hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu hàng hoá với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4,2 đến 4,8%/năm (tăng từ 0,2-0,3%).

Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 351.500 tỷ đồng, tăng 38.500 tỷ đồng.

Bình luận