Kiểm tra công tác nghiệm thu dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù

07:00 01/07/2024
Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Kiểm tra công tác nghiệm thu dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, áp dụng cơ chế đặc thù.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Các công trình xây dựng được đầu tư theo cơ chế đặc thù theo quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP là các công trình được đầu tư bằng vốn đầu tư công.

Do đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì các công trình này phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp căn cứ quy định nêu trên và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng theo cơ chế đặc thù, đảm bảo tuân thủ pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Bình luận