Thị trường

Kiểm tra, giám sát chặt tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất và tiền thuê đất

Thái Nguyên

Kiểm tra, giám sát chặt tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất và tiền thuê đất

13:12, 24/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Cục Thuế tỉnh triển khai áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế theo đúng quy định.

Đặc biệt, tập trung áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, chây ỳ, kéo dài để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hằng tháng báo cáo đánh giá tình hình xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định.

Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Thái Nguyên giao chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn để đôn đốc kịp thời nộp ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực tập trung dồn đốc và xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan đến đất.

“Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ” - UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Mặt khác, các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và UBND các huyện, thành phố quá trình tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác thu hồi khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Được biết, năm 2023, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được Tỉnh giao thu tiền sử dụng đất 4.800 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng dự toán thu ngân sách nhà nước.

Tính đến cuối tháng 7, số thu đạt 15,3% dự toán được giao. Theo Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, có 14 dự án khu dân cư, khu đô thị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Tại hội nghị đôn đốc thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 04/8, đại diện Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ một số nguyên nhân của việc khó khăn khi thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất.

Trong đó, nhấn mạnh về khó khăn của thị trường bất động sản, đồng thời một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế.

Theo kế hoạch của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, chậm nhất đến cuối tháng 9/2023, các dự án nợ tiền sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ý kiến của bạn