Chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lê Thư Lê Thư - 07:00, 31/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 110/QĐ-TTg ngày 28/01/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ và dấu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban Chỉ đạo, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Các Ủy viên là lãnh đạo một số Bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần. Khi cần thiết Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập họp bất thường.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, sáng kiến và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về CCHC.

Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về CCHC, đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh CCHC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm