Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

14:03 02/05/2024
Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các Dự án.

Ngày 02/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 355/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT và kiện toàn Ủy viên Ban Chỉ đạo tại Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022.

Cụ thể, Trưởng ban Chỉ đạo căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác giúp việc.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, theo Quyết định số 884/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các Dự án.

Đồng thời có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các dự án nêu tại Điều 1 theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các Dự án.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư các dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Được mời các tổ chức, các chuyên gia để tư vấn trong quá trình chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các dự án.

Bình luận