Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ

13:09 27/04/2022
Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ do ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch, ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Thường trực, cùng 11 Ủy viên là lãnh đạo các Sở, ngành của thành phố.

Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp việc cho Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trong kiểm tra, thẩm định chất lượng nhiệm vụ, đồ án quy hoạch bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo định hướng, mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố, phát huy hết vai trò khi tham gia thẩm định và chịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của Hội đồng. Nội dung thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định của Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009, các Thông tư có liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy định pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động và sử dụng bộ máy của Sở Xây dựng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Bình luận