Thị trường

Kon Tum: Chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp kế hoạch sử dụng

Kon Tum: Chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp kế hoạch sử dụng

Khải An Khải An - 07:00, 19/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, cần hủy bỏ quyết định hoặc thu hồi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn của các huyện, thành phố. Ảnh minh họa: ITN.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với các trường hợp đã quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

Mặt khác, tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định; Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt tại kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn của các huyện, thành phố. Kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bố trí kế hoạch để kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa của các địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có).         

 

Ý kiến của bạn