Thị trường

Lâm Đồng có chỉ đạo mới về việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn 

Lâm Đồng có chỉ đạo mới về việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn 

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 24/05/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các Sở và cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Sở: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Báo Lộc về việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, xét báo cáo số 225/BC ngày 12/5/2023 của Sở TN&MT về việc rà soát, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh (theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 353/KTrVB-NC ngàv 28/4/2023).

Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 493/TB-VP ngàv 22/5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh số: 4911/UBND-ĐC ngày 05/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh BĐS trên địa bàn các huyện, thành phố, kể từ ngày ký văn bàn này.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành).

Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan.

Bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan. Với các nội dung trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Trước đó, ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi các Sở: Xây dựng, TN&MT, UBND các huyện, thành phố về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh BĐS trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở GTVT căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để hướng dẫn UBND các huyện, thành phố (trong tháng 3/2023) hướng xử lý vi phạm trong hiến đất làm đường giao thông, tách thửa, kinh doanh BĐS trái quy định trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất, làm đường giao thông và tách thửa trên địa bàn. Từ đó đánh giá, xác định các trường hợp nào thuộc trường hợp hình thành các khu, điểm dân cư mới, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, rà soát báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Mặt khác, tiếp tục giải quyết các trường hợp hiến đất làm đường đối với các trường hợp đường giao thông dự kiến phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chung nông thôn mới đã được phê duyệt.

Ý kiến của bạn