Làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch của ngành Xây dựng

21:34 30/05/2022
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo làm rõ trước Quốc hội một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong triển khai Luật Quy hoạch.

Các loại quy hoạch tiếp tục phát huy vai trò quan trọng

Chiều 30/5, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng đề cập trong Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, kể từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực, các loại quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng và đô thị đã và vẫn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là cơ sở đầu tiên cho việc lập các dự án đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội các vùng và địa phương.

Theo quy định tại Điều 28 Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng thực hiện theo pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng. Mặc dù còn tồn tại, hạn chế nhất định nhưng hệ thống quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng và đô thị, từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực, vẫn đang được triển khai và thực hiện ổn định; cơ bản là không có vướng mắc và ngày càng được các cấp ngành, các địa phương quan tâm. Đã có khối lượng lớn các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn được hoàn thành.

Tính đến tháng 5/2022, tổng số đô thị cả nước là 870 đô thị, tỉ lệ lập quy hoạch chung đô thị 100%; quy hoạch phân khu tại các đô thị loại I, loại đặc biệt khoảng 78%; quy hoạch chi tiết khoảng 40%; quy hoạch vùng huyện khoảng 35%; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gần 100%.

Quy hoạch xây dựng các khu chức năng cơ bản, các khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế cửa khẩu hay các khu chức năng khác như khu du lịch, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu giáo dục-đào tạo… sau khi được thành lập đều được phê duyệt quy hoạch xây dựng theo quy định.

Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng đồng thời khẳng định, kết quả nghiên cứu, sản phẩm đầu ra của quy hoạch chung đô thị là cụ thể hơn, khác biệt với quy hoạch tỉnh được lập cho các thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng về không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Mối quan hệ giữa quy hoạch chung đô thị và quy hoạch tỉnh đã được quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị). Trong đó, nội dung quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương là cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở.

Theo quy định ở Luật Quy hoạch đô thị, nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố trực trực thuộc Trung ương bao gồm: xác định mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, kể cả không gian ngầm; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cao độ nền, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn; xác định nguyên tắc, yêu cầu những định hướng không gian, kiến trúc, cảnh quan, không gian cây xanh, mặt nước, điểm nhấn đô thị…

Từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành, Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo như Báo cáo của Đoàn Giám sát và một số đại biểu đã phản ánh.

Bộ Xây dựng xin tiếp thu và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến quy hoạch.

Bình luận