Làm rõ cơ sở khoa học của cấu trúc, mô hình phát triển đô thị TP Hòa Bình

07:09 26/03/2024
Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Hoà Bình làm rõ cơ sở khoa học của cấu trúc, mô hình phát triển đô thị; phân tích vị trí, vai trò của TP Hòa Bình trong tỉnh, với vùng Thủ đô, vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Góp ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan bổ sung các văn bản, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa phương có liên quan và các ý kiến của cộng đồng dân cư.

Để có cơ sở cho ý kiến về Quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương và đơn vị tư vấn bổ sung, làm rõ lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch; rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý đã được phê duyệt để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch cấp trên, cũng như làm rõ tác động của các quy hoạch này đối với địa phương.

Bên cạnh đó, bổ sung, làm rõ nguồn gốc số liệu về dân số; rà soát giữa số liệu với bản vẽ hiện trạng sử dụng đất (đất đơn vị ở, đất lúa...), đặc biệt cần làm rõ đất lâm nghiệp (đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) để đảm bảo thống nhất, phù hợp với số liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của ngành TN&MT tại thời điểm lập quy hoạch.

Đối với đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập quy hoạch bổ sung số liệu (quy mô), phân tích chất lượng, làm rõ nhưng vấn đề đạt và chưa đạt; làm rõ các phân vùng đặc trưng.

Bộ Xây dựng yêu cầu không cập nhật các quy hoạch, dự án đầu tư khi chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên; bổ sung đánh giá hiện trạng TP Hòa Bình, từ đó xác định các vấn đề phải giải quyết để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, chiến lược phát triển của TP Hòa Bình trong giai đoạn tới.  

Đồng thời làm rõ cơ sở khoa học của cấu trúc, mô hình phát triển đô thị; phân tích vị trí, vai trò của TP Hòa Bình trong tỉnh Hòa Bình, vùng Thủ đô, với vùng Trung du và miền núi phía Bắc; làm rõ các yếu tố khác biệt, nổi trội về vị trí, điều kiện phát triển đô thị cũng như các ngành, lĩnh vực khác.

Rà soát chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất dân dụng và đất xây dựng của toàn thành phố; bổ sung số liệu sử dụng đất từng giai đoạn; bổ sung luận cứ, cơ sở dự báo tỷ lệ tăng dân số cơ học cũng như dự báo lượng khách du lịch.

Đối với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương làm rõ hơn các vùng bảo vệ lòng hồ và nguồn nước sông Đà, khu vực nhà máy nước sông Đà; bổ sung luận cứ cơ sở mở rộng khu vực nghĩa trang Lạc Hồng Viên, đảm bảo các quy định về môi trường và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Cuối cùng, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương đảm bảo tính chính xác các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng, đất an ninh - quốc phòng và đất đơn vị ở hiện trạng; tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đất đai, nhà ở, xây dựng... cũng như đáp ứng được các yêu cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, lũ quét và sạt lở đất.

Bình luận