Đô thị

Làm rõ lý do điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diêm Điền

Làm rõ lý do điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diêm Điền

Thanh Nga Thanh Nga - 13:33, 19/09/2022

Quy hoạch chung đô thị Diêm Điền và vùng phụ cận cần bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình…

Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diêm Điền và vùng phụ cận, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Về sự phù hợp với quy định pháp luật, Bộ Xây dựng góp ý, tên và thời hạn quy hoạch của đồ án cần phải phù hợp quy định tại Điều 18, Điều 27 và Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Làm rõ lý do, luận cứ việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị về tuân thủ các điều kiện, nguyên tắc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị theo quy định tại Điều 47, 48 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (điều chỉnh ghép xã Thái Hà, Thái An, Thụy Hà, Thụy Lương; điều chỉnh quy mô dân số từ 84.000 người xuống 75.000 người).

Làm rõ sự phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tuân thủ về trình tự, thủ tục và nội dung lập quy hoạch chung đô thị mới được quy định tại Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ di sản văn hóa, bảo vệ rừng trong đồ án quy hoạch theo quy định.

Về sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế (KKT) Thái Bình, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình, thị trấn Diêm Điền mở rộng sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III, do đó việc xem xét, lập Đồ án quy hoạch với tiêu chí đô thị loại IV là chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, một số chức năng sử dụng đất trong Đồ án quy hoạch chưa phù hợp với Quy hoạch chung KKT Thái Bình.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ phạm vi lập quy hoạch, quy mô diện tích, vị trí các khu vực thuộc KKT Thái Bình, xác định khu vực nội thị, ngoại thị làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Bổ sung luận cứ tính toán quy mô dân số trong đồ án quy hoạch trên cơ sở nguồn số liệu, tài liệu dân số hiện trạng (cần được cập nhật số liệu năm 2021) khu vực lập quy hoạch, xác định sự phù hợp với quy mô dân số đã được xác định trong quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình.

Rà soát Bảng tổng hợp sử dụng đất đảm bảo chính xác, phù hợp với quy định (đất đơn vị ở, đất làng xóm đô thị hóa, đô thị - công nghiệp - dịch vụ), làm rõ sự khác biệt với quy hoạch chung năm 2015, đất dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác.

Việc hủy bỏ 305,82 ha đất ngập mặn phân khu 7 Thụy Trường cần có cơ sở pháp lý, luận cứ theo pháp luật về lâm nghiệp.

Cách thể hiện bản đồ quy hoạch sử dụng đất (màu sắc, ký hiệu, mạng lưới đường giao thông) cần tuân thủ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Một số khu vực trong đồ án quy hoạch chưa đảm bảo yêu cầu thể hiện bản vẽ của đồ án quy hoạch chung đô thị.

Ý kiến của bạn